افرادی که متقاضی تحصیل، کار یا اقامت در خارج از ایران هستند برای صرفه جویی در هزینه های درخواست پذیرش تحصیلی، ویزای تحصیلی، پیشنهاد شغلی (جاب آفر)، ویزای کار موقت یا درخواست اقامت دایمی یا شهروندی، مدارک و فرم ها و متن های درخواست شان را خودشان آماده می کنند ولی مایل هستند که برای کسب اطمینان بیشتر، قبل از ارسال درخواست شان به مراجع دانشگاهی، سفارتخانه ها، کارفرمایان خارجی یا ادارات مهاجرتی خارجی، مدارک و فرم ها و متن های درخواست شان توسط یک شخص باتجربه و مطلع از روال کاری درخواست های فوق بررسی شود.

برای انجام این بررسی می توانید درخواست های خودتان را به نشانی ایمیلی زیر ارسال کنید:

[email protected]

بعد از دریافت درخواست مورد نظر، اطالعات و مدارک تکمیلی برای برر سی تقاضاهای متقاضیان و بستن قرارداد با آنها درخواست خواهد شد.