اطلاعات تحصیلی و ویزای بین المللی

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

مطالب و گزارش‌ها
15 بهمن 1397

ضوابط و شرایط صدور مدارک تحصیلی(گواهی موقت-دانشنامه) مخصوص دانش آموختگان مرد

دانش آموختگان مرد غیر مشمول در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل می توانند گواهی موقت دریافت نمایند...

متن کامل
15 بهمن 1397

داشتن بلیط برگشت برای درخواست ویزای توریستی یا تحصیلی یا برای همراه دانشجو

معمولاً داشتن بلیط برگشت برای کسانی که ویزای بازدید (توریستی) می گیرند مفید است چون نشان می دهد که برای بازگشت خودشان به ایران هم پیش بینی لازم را ...

متن کامل
15 بهمن 1397

 مقررات مربوط به بازگشت به کشور دانشجویان ایرانی مشمول خدمت نظام وظیفه

در وبسایت زیر مقررات مربوط به دانشجویان مشمول به خدمت، به شرح زیر توضیح داده شده است

متن کامل
102, 4850 Cote Saint-Luc, Montreal, Quebec, Canada – H3W 2H2
[email protected]
studcaran.group
applycaran.com